RODO

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Redzie, ul. Łąkowa 1, 84-240 Reda.

2. Celem przetwarzania danych jest świadczenie przez Administratora usług medycznych.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit.h) RODO oraz przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.

4. Administrator przekazuje dane osobowe pacjentów wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotów, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu , z wyjątkiem:

   a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest     przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

   b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30lat, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpis;

   c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta,które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

   d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

       - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

       - 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

       - dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania i uzupełnienia.

7. Osobie, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych w rejestracji online jest dobrowolne, zaś osoba, której dane dotyczą może odmówić ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości umówienia się na wizytę oraz konieczność skontaktowania się z Administratorem celem skutecznego umówienia wizyty i skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Redzie

ul. Łąkowa 1  
Reda, 84-240  
Poradnia ogólna (58) 678-79-87    Poradnia dziecięca (58) 678-79-89
Księgowość (58) 678-35-12    biuro@nzozreda.pl